› ROZGRYWKI
› INSTYTUCJE
› ARTYKUŁY
A1 _ MAZURY DUZY

Regulamin Konkursów

A A A
 1.  Postanowienia ogólne.
   
  1. Plebiscyty, Konkursy  (zwane dalej „Konkursem”) są zarządzane  przez:
   Elbląską MultiPlatformę internetową elblag.net  ( zwaną dalej "ELBLAG.NET") z siedzibą w Elblągu przy ul. Strażnicza 1 (zwaną dalej „Siedzibą”) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,.
  2. Organizatorami Konkursu są fundatorzy nagród konkursowych lub/i firma/osoba/ podmiot Organizująca Konkurs w ich imieniu.
  3. Strona Konkursu to strona internetowa, uruchomiona w zasobach ELBLAG.NET, opisująca Konkurs.
  4. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne z wyłączeniem pracowników ELBLAG.NET, pracowników i współpracowników Bild Presse Polska, a także tych osób, które biorą udział w organizowaniu Konkursu, wraz z członkami ich najbliższych rodzin (rodzice, mąż, żona, dzieci, wnuki). Osoby biorące udział w Plebiscycie zwane będą dalej „Uczestnikami”.
  5. ELBLAG.NET zarządza przebiegiem konkursu według cennika usług reklamowych.
 2.  Nagrody Konkursowe.
   
  1. Sponsorami nagród lub wykonawcami usług związanych z Konkursem są Organizatorzy Konkursu opisani na stronach konkursu.
  2. Organizator konkursu jest zobowiązany pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat nagród bądź wygranych*. W przypadku gdy przedmiotem wygranych (nagród), nie są pieniądze,  zwycięzca konkursu jest obowiązany wpłacić organizatorowi konkursu kwotę zaliczki lub należnego zryczałtowanego podatku przed udostępnieniem wygranej (nagrody) lub świadczenia.
  3. ELBLAG.NET na życzenie organizatora konkursu może wydać nagrodę konkursową, jednak obowiązek pobrania i rozliczenia podatku spoczywa na Organizatorze Konkursu.
  4. ELBLAG.NET nie ponosi odpowiedzialności w przypadku niewywiązania się Organizatora Konkursu z wydania wygranych.
 3. Czas trwania Konkursu.
   
  1. Konkurs jest  organizowany i przeprowadzany w terminach podanych na stronach konkursu.
 4.  Konkursy SMS. Warunki uczestnictwa i przebieg Konkursu.
   
  1. Uczestnik oddaje głos w Konkursie poprzez wysłanie pod numer podany na stronie Konkursu wiadomości SMS (dalej „SMS”), w treści której wpisze podane na stronie Konkursu słowo kluczowe i  opcję przewidzianą dla swojego kandydata. Wielkość liter wpisywanych w treści SMS-a nie ma znaczenia.
  2. Koszt przesłania jednej wiadomości SMS podany jest na stronie Konkursu, a jego wielkość jest niezależna od operatora sieci telefonii komórkowej.  Wiadomość SMS może być wysłana wyłącznie z telefonu komórkowego. Wiadomości SMS wysłane za pomocą komputera nie biorą udziału w Konkursie.
  3. Głosy są przyjmowane i rejestrowane przez automatyczny system zgłoszeń, który określa czas odbioru Wiadomości SMS, mierzony według zegara ELBLAG.NET.
  4. Dane zarejestrowane przez automatyczny system zgłoszeń są rozstrzygające dla ustalenia prawa uczestnictwa w Konkursie.
  5. ELBLAG.NET nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność dostarczenia wiadomości SMS. Głosy  SMS-owe nie spełniające wymogów określonych w Regulaminie, w szczególności niepełne, przerwane, zawieszone, zniekształcone, nienależytej jakości lub o złych innych parametrach technicznych w stopniu uniemożliwiającym lub utrudniającym jego czytelność lub możliwość weryfikacji umieszczonych na nim danych są nieważne i zostaną wykluczone z Konkursu.
  6. Operatorzy GSM odpowiadają jedynie za usługi telekomunikacyjne umożliwiające realizację Konkursu. Upusty cenowe  dla grup abonentów na opłaty abonamentowe oraz usługi dodatkowe nie mają zastosowania do numeru dostępowego do Konkursu.
 5. Postanowienia końcowe.
   
  1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest ELBLAG.NET. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez ELBLAG.NET dla celów organizacji Konkursu. Uczestnik może w każdej chwili uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i żądać ich poprawienia, zmiany lub usunięcia. Oddając głos w Konkursie i biorąc w nim udział Uczestnik, jego rodzic bądź opiekun, potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie. Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia wzięcie udziału w Konkursu.
  2. Wszelkie reklamacje w związku z Konkursu należy zgłaszać do ELBLAG.NET na jej adres Siedziby na piśmie wraz z opisem reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty zaistnienia podstawy reklamacji, pod rygorem wygaśnięcia jakichkolwiek roszczeń takiego Uczestnika w związku z jego udziałem w Konkursie, a w każdym razie nie później niż w terminie 7 dni od dnia zakończenia Konkursu, albo w terminie 7 dni od dnia otrzymania odpowiedzi na reklamację, jeżeli została ona zgłoszona w terminie.
  3. Oddając głos w Konkursie i biorąc w nim udział uczestnik, jego rodzic bądź opiekun podporządkowuje się postanowieniom Regulaminu Konkursu i wyraża zgodę na jego treść.
  4. Regulamin Konkursu jest dostępny dla uczestników w Siedzibie ELBLAG.NET oraz na jego witrynie internetowej.
  5. Postanowienia Regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia Konkursu, a ich wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do Organizatora.
  6. ELBLAG.NET zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu i treści Regulaminu w trakcie trwania Konkursu.

 

* Próg jednorazowej wartości nagrody zwolnionej od podatku wynosi: 760 zł

Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.